Voor wie is Mentorschap bedoeld?

Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer goed kunnen behartigen. Het gaat bij mentorschap dus niet over geld en goederen. Een mentor geeft advies en neemt zoveel mogelijk in overleg met de cliënt beslissingen op het gebied van diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding en dergelijke. Bijvoorbeeld als deze moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling. Ook kan het over feitelijke dingen gaan, zoals het inzien van een dossier.

Met een mentor wordt de betrokkene op het persoonlijke vlak beschermd. 

De mentor is geen hulpverlener, maar een regisseur betreffende de persoonlijke belangen; hij/zij is een wettelijke vertegenwoordiger en belangenbehartiger. Hij/zij houdt het welzijn van de cliënt nauwlettend in de gaten. Het gaat hierbij uitsluitend om niet-financiële belangen en behoeften. 

Hoe werkt een Mentor?

De mentor zal contact opnemen met de betrokken hulpverleners en/of andere betrokkenen rondom de cliënt, zodat men weet dat de belangen van de cliënt door een mentor van FRL Bewind worden behartigd. Betrokken hulpverleners dienen de mentor te betrekken bij besprekingen rondom de invulling van de zorg, behandeling en/of begeleiding. Daarnaast dienen zij de mentor in te schakelen wanneer er (belangrijke) beslissingen genomen dienen te worden rondom de cliënt.

Wanneer er ingrijpende beslissingen genomen dienen te worden op het gebied van de begeleiding, verzorging, verpleging en/of de behandeling van de cliënt, zal de mentor van FRL Bewind dit zoveel als mogelijk in samenspraak met de cliënt doen. Ook zal een mentor van FRL Bewind, in het belang van de cliënt beslissingen nemen als het gaat om bijvoorbeeld de keuze van een woonvorm, het aangaan van (sociale) relaties, het opstellen van behandel- en/of begeleidingsplannen, het ondergaan van medische behandelingen of het staken daarvan, etc.

Een mentor van FRL Bewind zal daarnaast bemiddelen of optreden namens de cliënt, wanneer zij meent dat de zorg niet naar behoren verloopt of niet aansluit bij de behoeften van de cliënt.
Jaarlijks zal de mentor een mentorverslag opmaken. Hierin wordt gerapporteerd over hoe het mentorschap het afgelopen jaar is verlopen en welke afspraken er zijn gemaakt rondom de invulling van het mentorschap het komende jaar.

Er zijn werkzaamheden die niet vallen binnen de reguliere werkzaamheden van een mentor van FRL Bewind zoals:

U kunt Mentorschap aanvragen voor uzelf, voor een naaste of voor een cliënt.

Wilt uw zich (of bv. uw naaste of cliënt) aanmelden of wilt u eerst meer weten? Neem dan contact met ons op.